Terug naar hoofdindex
Terug naar horeca
Terug naar op weg naar een duurzame...

20081017_nieuws_012Alles wat u altijd al over vis wilde weten maar niet kon vinden vindt u...

op de website van Schmidt Zeevis!

Via deze pagina zullen wij regelmatig artikelen bereikbaar maken met allerlei interessante informatie over een bepaalde vissoort. Deze visfeiten pagina's zijn interessant voor iedereen die affiniteit heeft met vissen en/of de zee.


20110923_alg_002 Oosterscheldekreeft algemeen
De Oosterscheldekreeft is een bijzondere kreeft uit de Oosterschelde. Door de geïsoleerde ligging en het afwijkende milieu in de Oosterschelde, wijkt deze kreeft licht af van de Europese zeekreeft. Europees DNA-onderzoek heeft aangetoond dat de Oosterscheldekreeft een herkenbaar afwijkend DNA heeft. Volgens de kenners levert de bijzondere bouw steviger vlees op met een fijnere en zachtere smaak dan die van andere kreeftensoorten.

Oosterscheldekreeft is een seizoensproduct en daarom niet het hele jaar verkrijgbaar. Het vangstseizoen van de Oosterscheldekreeft is strikt gelimiteerd en loopt van 1 april tot en met 15 juli. De kreeften in de Oosterschelde worden op een duurzame wijze gevangen. Daarbij worden de kreeften alleen meegenomen als ze groter zijn dan 24 cm en de eidragende vrouwtjes worden teruggezet. Een vrouwtje kan wel duizenden eitjes bij zich dragen.

Geschiedenis
Voor de afsluiting van het kreekrak (verbinding tussen de Oosterschelde en Westerschelde) in 1868 konden kreeftenlarfjes moeilijk overleven in de Oosterschelde. Dit kwam omdat er in de wintermaanden veel zoet water vanuit de rivier de Schelde via de Westerschelde de Oosterschelde instroomde. Nadat het kreekrak afgesloten werd en het zoutgehalte in de Oosterschelde steeg verbeterde het mariene milieu ten gunste van de kreeft. Lees meer (PDF bestand)


Schmidt Zeevis Rotterdam Paling algemeen
De Europese paling (Anguilla anguilla) behoort tot de familie van palingen (Anguillidae) en daarmee tot de orde van palingachtigen (Anguilliformes). Er zijn meer dan 15 soorten die tot deze familie behoren, de meest bekende zijn de Europese, de Japanse (A. japonica), de Amerikaanse (A. rostrata), de Australische (A. australis) en de Afrikaanse paling (A. marmorata).De namen paling en aal betekenen hetzelfde maar worden gebiedsafhankelijk gebruikt.

Palingen hebben een karakteristiek uiterlijk waaraan ze gemakkelijk te herkennen zijn . Dit uiterlijk is niet in alle levensstadia gelijk. Volwassen palingen hebben een lang slangachtig lichaam met een slijmerige huid. Ze bezitten één lange rug- en aarsvin en een paar kleine borstvinnen. De buikvin is afwezig. De onderkaak is iets langer dan de bovenkaak en de kleine schubben zitten in de huid verborgen. De maximale lengte van een paling komt tot 137 cm (vrouwtje), maar gemiddeld worden vrouwtjes ongeveer 40-60 cm en mannetjes tussen de 30 en 40 cm.

Palingen kunnen behoorlijk oud worden; de oudste paling gevangen was meer dan 80 jaar oud. Leeftijd kan worden bepaald door het bekijken van de gehoorbeentjes. De Europese, Japanse en Amerikaanse paling lijken sterk op elkaar; de Europese en Amerikaanse soort zijn morfologisch zelfs alleen te onderscheiden aan het aantal rugwervels. Lees meer (PDF bestand)


Schmidt ZeevisTonijn algemeen
Tonijn is een verzamelnaam voor een aantal soorten migrerende pelagische oceaanvissen en is onderdeel van de familie der makreelachtigen (Scombridae).

Ze komen voor in de tropische en gematigde gebieden van alle oceanen en leven in de waterkolom (in tegenstelling tot vissen die dicht bij of op de bodem leven) waar ze scholen vormen. In de visserij wordt tonijn gezien als een groot-pelagische soort, terwijl bijvoorbeeld makreel en horsmakreel als klein-pelagische soorten worden beschouwd.

Tonijnen hebben een karakteristiek uiterlijk waaraan ze gemakkelijk te herkennen zijn (zie figuur 1). Een lang rond lichaam dat dicht bij de staart erg slank is en de aanzet vormt tot een grote diep gevorkte staart. De bouw en stroomlijning van hun lichaam maakt dat het snelle zwemmers zijn en snelheden kunnen halen van bijna 80 km/hr. De maximale lengte verschilt per soort; ongeveer 50 cm (1-2 kg) voor de kleinere soorten tot meer dan 3 meter (ca 600 kg) voor de blauwvintonijn.

 Tonijnen voeden zich onder meer met andere vissen, inktvissen en kreeftachtigen. Voortplanting vindt in de tropische gebieden gedurende het hele jaar plaats, terwijl in de meer gematigde gebieden er duidelijke paarseizoenen zichtbaar zijn. Lees meer (pdf bestand)


Schmidt ZeevisMakreel algemeen
De Atlantische makreel (scomber scombrus) is een pelagische vissoort. Dit zijn de vissoorten die in de waterkolom leven (in tegenstelling tot vissen die op of in de zeebodem leven) en daar scholen vormen. De makreel is onderdeel van de familie van de makreelachtigen (scombridae) en verwant met de tonijn. Tonijn en tonijnachtigen worden ook wel de groot-pelagische soorten genoemd. Makreel is een klein-pelagische soort, zoals bijvoorbeeld ook haring, sardine en horsmakreel.

De makreel is een duidelijk te herkennen vis. Zijn rug is groenblauw gekleurd met donkere zebra-achtige strepen. De buik van de makreel is wit. Wij treffen de Atlantische makreel aan in de Noord Oost Atlantische Oceaan, van het Iberisch schiereiland via de Noordzee en de Britse eilanden tot aan de wateren rond Noorwegen. Ook langs de oostkust van Noord-Amerika treffen we de soort aan. Lees meer (pdf bestand)


Schmidt ZeevisMosselen algemeen
De mossel is een belangrijk product uit de Nederlandse schelpdierteelt. Wereldwijd wordt er jaarlijks circa 1,94 miljoen ton mosselen geproduceerd, waarvan ongeveer 57 .000 ton in Nederland. De meeste mosselen zijn bestemd voor de versmarkt. Een groot deel wordt geëxporteerd naar België en Frankrijk. Omdat de productie in belangrijke natuurgebieden plaatsvindt, vindt het kweekproces onder strenge voorwaarden plaats. Mosselzaad, de 'grondstof' voor de mosselkweek, wordt schaarser.

Mosselkwekers hebben alternatieve mosselzaadbronnen nodig. Eén van de oplossingen die uitkomst zou kunnen bieden, betreft het plaatsen van mosselzaadinvanginstallaties (MZI's). Experimenten laten veelbelovende perspectieven zien. Hoewel de techniek nog volop in ontwikkeling is, lijken MZI's een wezenlijke rol te kunnen spelen in de verduurzaming van de Nederlandse mosselkweek. De mossel (Mytilus edulis) is een tweekleppige schelpdier. Ze komen in verschillende leefgebieden voor, zoals droogvallende zandplaten en permanent overstroomde zandplaten. Lees meer (pdf bestand)


Schmidt ZeevisNoordzeegarnalen algemeen
De Noordzeegarnaal of Hollandse garnaal (Crangon crangon) is in Nederland een vooraanstaand product uit de visserij op schaaldieren. Garnalen worden aan boord van de garnalenvaartuigen gekookt, waarna ze aan de wal aan de afnemers worden geleverd. Deze bedrijven zorgen er voor dat het merendeel van de garnalen wordt gepeld en onder andere in consumentenverpakking wordt verpakt.

Het supermarktkanaal neemt een groot deel van de levering aan de consument voor zijn rekening. Via de Nederlandse afslagen werd in 2007 9.551 ton consumptiegarnalen in de handel gebracht met een waarde van ruim 36,6 mln euro. Omdat de visgronden deel uitmaken van belangrijke natuurgebieden gebeuren de visserijactiviteiten onder strenge voorwaarden. De garnalenvissers zijn samen met natuur- en milieuorganisaties bezig met duurzaamheid en werken aan certificering door de Marine Stewardship Council (MSC).

Er zijn heel wat soorten garnalen die over de hele wereld voorkomen, waarvan er zo’n driehonderd benut worden voor menselijke consumptie. Daarvan geldt de Noordzee garnaal (Crangon crangon) als een van de bekendste soorten. Deze garnaalsoort is van oudsher ook onder de naam Hollandse garnaal bekend. Andere benamingen zijn grijze garnaal (België) en bruine garnaal (Verenigd Koninkrijk). De Noordzeegarnaal is een schaaldier dat tot de familie van Crangonidae behoort. Lees meer (pdf bestand)


Schmidt ZeevisNoordzeeharing algemeen
De haring (Clupea harengus) staat in Nederland al jaren nummer 1 in de top-10 van de meest verkochte vissoorten. De haringvisserij in Nederland is een van de oudste, bestaande visserijen. De Nederlandse haringvisserij is in 2006 onder het eco-label van de Marine Stewardship Council (MSC) gebracht. Haring (Clupea harengus) is een pelagische (midwater) soort, die wijdverbreid is over de Noordelijke Atlantische Oceaan.

Hij komt voor bij de kust van Noorwegen, rond IJsland, Groenland en voor de oostkust van de VS en Canada. De haring is een slanke, vrij kleine vis met één korte vin op de diepblauwe rug. Zijn graten zijn zacht. Ongeveer een kwart van zijn lichaamsgewicht kan uit vet bestaan. Haringen leven met honderdduizenden tegelijk in scholen en voeden zich met plankton en de allerkleinste zeediertjes.

Noordzeeharing wordt acht tot tien jaar oud. Na twee tot drie jaar is de haring volwassen en ongeveer twintig centimeter lang. Overdag verblijft de haring in dieper water dan ’s nachts, wanneer de school opstijgt om zich te voeden met plankton. Ook het minieme roeipootkreeftje, niet groter dan een speldenknop, is gewild voedsel. De vis gebruikt zijn kieuwzeven om het voedsel achter te houden dat met het zeewater zijn geopende bek instroomt en gefilterd via zijn kieuwen weer wegvloeit. Lees meer (pdf bestand)


Schmidt ZeevisNoordzeetong algemeen
De tong is de meest waardevolle platvis die in Nederland wordt aangevoerd. Van de waarde van alle geveilde vis is 43% afkomstig van de omzet van tong. Nederlandse vissers hebben in de Noordzee 74% van het Europese vangstquotum voor deze vis. Het merendeel van de tongproducten wordt geëxporteerd.

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst van tong kunnen genieten, worden er maatregelen genomen om dit te waarborgen. Dit gebeurt zowel op Europees niveau als nationaal door de vissers zélf. Tong (Solea solea) is een platvisachtige. De tong leeft op de zeebodem waar hij vooral wormen en zandspiering eet. In de Noordzee komt volwassen tong voor in het centrale en het zuidelijke deel.

Tong is een langgerekte, ovale vis met een ronde kop. De rechterzijde, de ‘bovenkant’, is bruin met vlekjes en stippen. De onderkant is wit. Tong wordt maximaal 70cm lang. De kleinste marktsortering heet sliptong en is zeer populair bij de visliefhebber. Kleinere tong als deze ‘slipt’ (ontsnapt) namelijk weer door de mazen van het net. Lees meer (pdf bestand)


Schmidt ZeevisNoordzeeschol algemeen
De schol is in Nederland een van de meest verkochte vissoorten. Het is voor de Nederlandse vissector ook een van de belangrijkste vissoorten. Ruim 40% van alle vis die in 2007 op onze afslagen aangeboden werd, is schol. Nederlandse vissers hebben in de Noordzee 37% van het Europese vangstquotum voor deze vis. Het merendeel van de scholproducten wordt geëxporteerd.

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst van schol kunnen genieten, worden er maatregelen nemen om dit te waarborgen. Dit gebeurt zowel op Europees niveau als nationaal door de vissers zélf. De schol (Pleuronectes platessa) behoort tot de familie van de scholachtigen; een grote platvisfamilie waartoe veel bekende soorten behoren zoals heilbot, bot, schar en tongschar.

De schol leeft op de zeebodem waar hij vooral weekdieren en wormen eet. Het is een ovale platvis en gemakkelijk te herkennen aan de heldere oranjerode stippen op de bovenzijde. De onderkant van de schol is wit. De zeeviskan maximaal 90 centimeter groot worden bij een gewicht van 7 kilo, maar wordt echter zelden groter dan 50 centimeter met een gewicht van 2 à 3 kilo. Lees meer (pdf bestand)


Copyright ©, Schmidt Zeevis Rotterdam B.V.